Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Home Producten Account Winkelwagen0

Algemene voorwaarden

 • Behoudens overeengekomen afwijkingen, door ons uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zullen de hierna opgesomde algemene voorwaarden de betrekking beheren met de koper, die verklaart er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden.
 • De leveringstermijnen worden enkel ter titel van inlichtingen gegeven en zijn niet bindend. De vertragingen kunnen uit hoofde van de koper geenszins, hetzij nietig verklaren van de bestelling, hetzij de verbreking ervan rechtvaardigen noch enige verplichting mede te brengen voor PharmaMedical andere dan de overeengekomen goederen te leveren. In geen geval zullen wij gehouden zijn enige vergoeding te betalen uit hoofde van vertraging.
 • Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt door een onbekende oorzaak, onder meer door toeval of overmacht, zal de uitvoering van het contract geschorst worden indien de verhindering tijdelijk is, en nietig verklaard worden indien deze verhindering definitief is.
 • Geen enkele terugzending van goederen, van welke aard ook, zal aanvaard worden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord.
 • De levering van de goederen gebeurd Ex Works, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper geen leveringsadres heeft opgegeven worden de goederen op de maatschappelijke zetel van de koper afgeleverd. Het transport van de goederen vanaf onze laadkaaien tot het opgegeven leveringsadres wordt uitgevoerd door een onafhankelijke transporteur in overeenstemming met de Incoterms 2000.
 • Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan PharmaMedical al het door hem uit oorzaak van de levering verschuldigde, met inbegrip van eventuele kosten, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledige betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, maar in het bijzonder kan zij ze niet aan deren in onderpand geven of in eigendom overdragen.
 • De koper is nochtans verantwoordelijk voor het verlies van de goederen, zelfs door toeval of overmacht. De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe om PharmaMedical onmiddellijk in te lichten over elk feit dat onze rechten zou kunnen schaden, in het bijzonder over elk eventueel beslag te zijner lasten alsook het eventueel in pand geven of gegeven zijn van het handelsfonds.
 • Elke klacht dient gemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de veertien (14) werkdagen na ontvangst van de goederen, zo niet zal de levering beschouwd worden als zijnde aanvaard door de koper zonder enig voorbehoud met afstand van ieder recht op verhaal. In geval van een door ons erkend gebrek of vergissing, zijn wij verantwoordelijk voor het terugnemen of vervangen van hetgeen niet met de bestelling overeenstemt zonder dat de koper schadevergoeding zou kunnen eisen.
 • Alle taksen en belastingen welke hun benaming en aard ook mogen wezen, zijn niet in de prijzen begrepen en zijn ten laste van de koper, onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 5 inzake bepaalde taksen en heffingen verband houdend met het transport.
 • De volledige betaling van de factuur dient ons toe te komen uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum.
 • In geval van niet betaling op de vervaldag zal de koper van rechtswege en zonder aanmaning verwijlintresten verschuldigd zijn aan een intrestvoet van 10%, onverminderd PharmaMedical’s recht de betalingstermijnen te verkorten en/of de levering en diensten op te schorten tot algehele betaling van de verschuldigde bedragen. In geval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag, is er tussen de partijen formeel overeengekomen dat een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 20% verschuldigd zal zijn op het bedrag van niet betaalde facturen met een minimum van 50€ per factuur. Huidige clausule geldt niet als afwijking van de verplichting tot betaling van de voorziene laattijdigheidsintresten.
 • Indien de koper geen schriftelijke klacht indient binnen de acht (8) werkdagen te rekenen vanaf de datum van verzending, worden onze facturen beschouwd als zijnde aanvaard.
 • Onze facturen zijn betaalbaar te 9800 Deinze, België.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. Alle overeenkomsten tussen PharmaMedical en de koper worden beheerst door het Belgische recht.