Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Home Producten Account Winkelwagen0

Beheer van cookies

PharmaMedical respecteert de privacy van bezoekers van de PharmaMedical website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens wordt door PharmaMedical verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, boekingen, het eventueel behandelen van klachten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Invullen van formulieren via de website

Als u een contact- of aanmeldformulier of op de PharmaMedical website invult, of PharmaMedical een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. U kunt aanvinken of u al dan niet op de hoogte wenst gehouden te worden.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de PharmaMedical website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert PharmaMedical hiermee de werking van de website. PharmaMedical proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

PharmaMedical maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PharmaMedical heeft hier geen invloed op.

Facebook en Twitter (social media)

Op de PharmaMedical website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Nieuwsbrief

PharmaMedical biedt een nieuwsbrief waarmee PharmaMedical geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

PharmaMedical maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan PharmaMedical onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid

U heeft als klant te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:

  • Zelf de instellingen van de klantenaccount aan te passen en/of
  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: eb.ezniedreinrevatobfsctd@ofni

Direct marketing

U heeft als klant het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door het versturen van een e-mail aan: eb.ezniedreinrevatobfsctd@ofni of per brief aan: PharmaMedical, Apotheker-titularis: Katelijne Geboers, Markt 126, 9800 Deinze, België.

Klacht

U heeft als klant het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – eb.noissimmocycavirpobfsctd@noissimmoc).

Aanpassen privacy statement

PharmaMedical behoudt zicht het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te openen of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen en doet u afstand van enige en alle schuldvorderingen tegen ParmaMedical, zijn dochterondernemingen, partners en werknemers, die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of materiaal, informatie, standpunten of aanbevelingen die deze website bevat.

PharmaMedical kan deze voorwaarden en bepalingen, de inhoud van deze website en/of de producten en diensten waarnaar wordt verwezen op deze website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, verbeteren en/of er veranderingen in aanbrengen.

Informatie en vrijwaringsclausule

Hoewel PharmaMedical al het redelijke heeft gedaan om juiste en actuele informatie op te nemen ten tijde van de laatste revisie, geeft PharmaMedical geen garanties of verklaringen aangaande de correctheid of volledigheid ervan.

Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw is samengesteld teneinde informatie te verstrekken over zijn producten en diensten, zal PharmaMedical, zijn dochterondernemingen, partners of werknemers in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, bijkomende of gevolg schade, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot deze website of voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van materialen, informatie, kanttekeningen of aanbevelingen op deze website.

U stemt ermee in om informatie die u van deze website haalt noch geheel, noch ten dele aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te wijzigen.

Deze website kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van PharmaMedical. PharmaMedical zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud van zo’n gekoppelde website of een koppeling in zo’n gekoppelde site. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend als dienstverlening aangeboden en dit gebaar betekent niet dat PharmaMedical de inhoud of de aanbieder van de gekoppelde website goedkeurt. PharmaMedical is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van websites van derden die gekoppeld zijn aan deze website. Het is verboden om deze website geheel of gedeeltelijk te framen.

PharmaMedical geeft geen garantie dat de website of de servers die deze website toegankelijk maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven zijn de materialen die worden weergegeven op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo’s, handelsmerken en servicemerken eigendom van PharmaMedical en/of een van zijn dochtermaatschappijen, partners of licentieverleners en beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom. U mag dergelijk materiaal of een deel ervan niet reproduceren, doorgeven, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren. U mag wel: het materiaal op deze website afdrukken of downloaden voor uw eigen, niet-commerciële, informatieve en persoonlijke gebruik; of het materiaal op deze website kopiëren met het doel het, zonder commerciële doeleinden, te verzenden naar individuele anderen om hen persoonlijk te informeren, op voorwaarde dat u PharmaMedical als de eigenaar en bron van het materiaal noemt en dat u de anderen erover informeert dat deze voorwaarden en bepalingen op hen van toepassing zijn en door hen moeten worden nageleefd.

Voor elk ander gebruik van intellectueel eigendom op deze website is toestemming vereist van PharmaMedical. Met uitzondering van wat hierboven uitdrukkelijk is vermeld, mag niets in deze tekst worden geïnterpreteerd als een vergunning of recht krachtens enig patent, handelsmerk, copyright of enig ander eigendom van PharmaMedical of een derde verleend door implicatie, afleiding of anderszins.

Copyright

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van PharmaMedical. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan PharmaMedical. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PharmaMedical mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van PharmaMedical tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PharmaMedical is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.